Seznam přijatých žáků do 1. třídy 2020/2021

Seznam přijatých žáků

                                                                                             

 

Informace k zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021

 

 

 

(Červeně jsou vyznačeny změny v souvislosti s mimořádnými opatřeními vyhlášenými v důsledku vyhlášení nouzového stavu.

 

 

 

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce (dále PŠD), a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit školní docházku.

 

 

 

Termín a čas zápisu v naší škole: čtvrtek 2. 4. 2020, pátek 3. 4. 2020, pondělí 6. 4. 2020

 

Místo zápisu: ZŠ, Brno, Botanická 70, příspěvková organizace

 

Kapacita: 30 žáků (jedna třída)

 

 

 

Forma zápisu: vzhledem k mimořádným opatřením MZ a v návaznosti na Opatření ministra školství k organizaci zápisů k povinné školní docházce ze dne 18. 3. 2020 budeme organizovat zápis bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Upřednostňujeme, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole, a to:

 

 

 

1.    do datové schránky - ID datové schránky: 8y6zbqp

 

2.    e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (nelze poslat jen prostý e-mail)

 

3.    Poštou doporučeně na adresu: ZŠ, Brno, Botanická 70, příspěvk. organizace, Botanická 70, 602 00 Brno, na obálku napište „Zápis“

 

Pro rodiče, kteří nemohou využít žádnou z uvedených možností, zůstává v platnosti osobní podání (po individuální domluvě bude stanoven čas a místo podání tak, aby nedocházelo k pohybu a setkávání více osob v prostorách školy).

 

V případě osobního podání je nutné respektovat všechna platná mimořádná opatření – nechodit do školy, pokud jste v karanténě nebo se necítíte zdravotně v pořádku, nošení ochranné roušky, respektovat pokyny na místě, stanovené školou.

 

Pokud budete podávat žádost osobně, kontaktujte nejdříve ředitelku školy,    nejpozději však do 27. 3. 2020, na e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo zástupkyni ředitelky na telefonu 777 861 340 k dohodnutí přesného termínu a času předání žádosti ve škole.

 

 

 

V souvislosti se změnou v organizaci zápisu upozorňujeme, že nelze realizovat již spuštěný rezervační systém, do kterého se již někteří rodiče zaregistrovali.

 

 

 

Kriteria pro přijímání žáků k základnímu vzdělávání:

 

·       věk dítěte: a) dítě, které dosáhne šesti let do 31. 8. 2020

 

       b) dítě, které dosáhne šesti let od 1. 9. do 31. 12. 2020

 

       c) dítě, které dosáhne šesti let od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021       

 

·       místo trvalého bydliště: přednostně jsou přijímány děti s místem trvalého pobytu ve stanoveném spádovém obvodu školy

 

 

 

Spádové obvody základních škol jsou stanoveny v příloze obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 3/2019 účinné od 23. 2. 2019.

 

 

 

Spádový obvod ZŠ, Brno, Botanická 70:

 

Botanická (lichá č. 47 – 69, sudá od č. 68)

 

Domažlická, Hrnčířská (sudá čísla)

 

Chaloupeckého nám., Chlupova, Chodská, J. Babáka (vyjma č. 1)                                      

 

Kabátníkova, Kartouzská, Klatovská, Klusáčkova, Kounicova (sudá č. 46 – 66) Ptašinského, Šelepova (po hranici městské části), Štefánikova (lichá čísla po hranici městské části), Šumavská (lichá 3, 5, 15 – 25, 29, sudá 2 – 6 a 14 – 26), Tábor (po hranici městské části).

 

Zřizovatel školy poskytne škole před zápisem seznam dětí, pro které je škola spádová a jichž se týká PŠD. Žáci z jiných spádových obvodů jsou do školy přijati v případě volné kapacity školy.

 

 

 

Doklady, které předkládá zákonný zástupce:

 

·       rodný list dítěte

 

·       doklad totožnosti (občanský průkaz nebo pas, povolení k pobytu)

 

·       rozhodnutí o odkladu školní docházky v případě, že dítě mělo pro školní rok 2019/2020 odklad školní docházky

 

 

 

Přijímání žáka do ZŠ:

 

PŠD se vztahuje na občany ČR a EU, kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů, na jiné cizince s pobytem v ČR delším než 90 dnů a azylanty. Začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad školní docházky.

 

Věk dítěte:

 

·       Dítě, které dosáhne 6 let v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

 

·       dítě narozené od září do konce prosince musí mít doporučující vyjádření školského poradenského zařízení

 

·       dítě narozené od ledna do konce června musí mít doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře

 

Doporučující vyjádření přiloží zákonný zástupce k žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání.

 

 

 

Odklad PŠD:

 

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k PŠD, odloží ředitelka školní docházku o jeden školní rok.

 

Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

Začátek PŠD lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší 8. rok věku.

 

 

 

Žádost o odklad je nutné podat v době zápisu.

 

 

 

 a) Pokud zákonný zástupce k žádosti doloží příslušná doporučení (viz výše), ředitelka rozhodne o odkladu v zákonné lhůtě.

 

b) Pokud zákonný zástupce k žádosti nedoloží příslušná doporučení, ředitelka usnesením přeruší správní řízení, o odkladu rozhodne až po předložení příslušných doporučení ve stanovené lhůtě.

 

 

 

I když zákonný zástupce požádá o odklad školní docházky, musí dítě přihlásit k základnímu vzdělávání.

 

Po roce odkladu absolvuje dítě zápis do 1. ročníku znovu. Do té doby navštěvuje MŠ nebo přípravnou třídu.

 

 

 

Školská poradenská zařízení by měla zajistit nejnutnější služby v souvislosti se zahájením školního roku, tedy i v případě žádosti o odklad povinné školní docházky. Takže je třeba kontaktovat příslušnou PPP za účelem vydání doporučení k odkladu, pokud odklad zvažujete, co nejdříve.

 

 

 

Dodatečný odklad – pokud dítě zahájí školní docházku a pokud se u něho projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost a ve vzdělávání selhává, může být řešením dodatečný odklad, (podle § 37, odst. 3 ŠZ)

 

Ředitelka školy může v průběhu 1. pololetí školního roku (nejdříve po 1. září) dodatečně odložit školní docházku. Řízení o dodatečném odkladu lze zahájit na základě žádosti zákonných zástupců nebo na návrh ředitelky školy s následným souhlasem zákonného zástupce. Není nutné dokládat doporučení školského poradenského zařízení, ani odborného lékaře, ani klinického psychologa. Dodatečný odklad lze ale povolit jen jednou, pouze v prvním roce plnění povinné školní docházky.

 

 

 

Organizace zápisu do ZŠ:

 

Proběhne pouze formální část zápisu, motivační část se neuskuteční.

 

Formální část 

 

·      A) využití dálkového přístupu  - zákonný zástupce zašle vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, přiloží prostou kopii rodného listu dítěte příp. rozhodnutí o odkladu, pokud byl odklad v minulém roce realizován

 

 

 

·      B) osobní podání - zákonný zástupce předá vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, předloží příslušné doklady (rodný list dítěte, občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti) a rozhodnutí o odkladu, pokud byl odklad v minulém roce realizován

 

 

 

Zastupuje-li dítě u zápisu jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí doložit oprávnění podepsané zákonným zástupcem  o tom, že může dítě v této věci zastupovat.

 

 

 

Zákonný zástupce sdělí informace o podpůrných opatřeních pro budoucího žáka školy, o znevýhodnění dítěte, o mimořádném nadání, o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly ovlivnit průběh vzdělávání, o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení.

 

 

 

O přijetí žáka k základnímu vzdělání rozhoduje ředitelka školy ve stanovené lhůtě do 30 dnů od zahájení řízení.

 

.

 

Řízení o žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání se v obecné rovině řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „správní řád“). Dle ustanovení § 183 odst. 2 školského zákona platí, že rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole (úřední deska u vstupu do školy) a v případě základní školy i způsobem umožňujícím dálkový přístup,(školní web www.zsbotanicka.cz) a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání se doručuje v souladu se správním řádem zákonným zástupcům nepřijatých uchazečům poštou do vlastních rukou.

 

 

 

Zákonný zástupce účastníka řízení (dítěte) může podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky ZŠ v 15 denní lhůtě, která běží od následujícího dne po doručení. Odvolání podává zákonný zástupce ke krajskému úřadu. O odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy o přijetí nebo nepřijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje Krajský úřad Jihomoravského kraje.

 

 

 

Žák může plnit povinnou školní docházku také

 

a)    ve škole mimo území ČR

 

b)    ve škole zřízené při diplomatické misi nebo konzulárním úřadu ČR

 

c)    v zahraniční škole uskutečňující na území ČR vzdělávání podle zahraničního vzdělávacího programu, zřízené na území ČR cizím státem

 

d)    v evropské škole působící na základě Úmluvy o statutu Evropských škol

 

Pokud žák nemlže v zahraničí plnit povinnou školní docházku uvedeným způsobem (viz výše), plní povinnou školní docházku formou individuální výuky.

 

Žák, který takto plní povinnou školní docházku, je zároveň žákem spádové školy nebo jiné školy zapsané v ČR v rejstříku škol, kterou zvolil zákonný zástupce žáka.

 

Zákonný zástupce žáka je povinen řediteli školy nahlásit předpokládanou dobu plnění povinné školní docházky v zahraničí, adresu místa pobytu žáka, adresu školy, kterou navštěvuje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak můžete pomoci svým dětem

 

Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.

 

Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize či video nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.

 

Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujte tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.

 

Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí, zvířat i rostlin – vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.

 

Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte – stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.

 

Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.

 

Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování – příroda je velká tělocvična, prospěje i vám.

 

Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou – ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres pro děti, zákonné zástupce i pedagogy, připravujte dítě na to, co ho čeká nového v době školní docházky.

 

Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi - uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod.

 

Desatero pro rodiče

 

1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze

 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 

• se pohybuje koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (např. hází a chytá míč, udrží rovnováhu na jedné noze, běhá, skáče, v běžném prostředí se pohybuje bezpečně)

 

• se svlékne oblékne i obuje (zapne a rozepne zip i malé knoflíky, zaváže si tkaničky, oblékne si čepici, rukavice)

 

• je samostatné při jídle (používá správně příbor, nalije si nápoj, stoluje čistě, požívá ubrousek)

 

• zvládá samostatně osobní hygienu (používá kapesník, umí se vysmrkat, umyje a osuší si ruce, použije toaletní papír, použije splachovací zařízení, uklidí po sobě)

 

• zvládá drobné úklidové práce (posbírá a uklidí předměty a pomůcky na určené místo, připraví další pomůcky, srovná hračky)

 

• se postará o své věci (udržuje v nich pořádek).

 

2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování

 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 

• zvládá odloučení od rodičů

 

• vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas

 

• projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách

 

• ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)

 

• je si vědomé zodpovědnosti za své chování

 

• dodržuje dohodnutá pravidla.

 

3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti

 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 

• vyslovuje správně všechny hlásky (i sykavky, rotacismy, měkčení)

 

• mluví ve větách, dovede vyprávět příběh, popsat situaci apod.

 

• mluví většinou gramaticky správně (tj. užívá správně rodu, čísla, času, tvarů, slov, předložek aj.)

 

• rozumí většině slov a výrazů běžně užívaných v jeho prostředí

 

• má přiměřenou slovní zásobu, umí pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno

 

• přirozeně a srozumitelně hovoří s dětmi i dospělými, vede rozhovor, a respektuje jeho pravidla

 

• pokouší se napsat hůlkovým písmem své jméno (označí si výkres značkou nebo písmenem)

 

• používá přirozeně neverbální komunikaci (gesta, mimiku, řeč těla, aj.)

 

• spolupracuje ve skupině.

 

4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci

 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 

• je zručné při zacházení s předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami a nástroji (pracuje se stavebnicemi, modeluje, stříhá, kreslí, maluje, skládá papír, vytrhává, nalepuje, správně otáčí listy v knize apod.)

 

• zvládá činnosti s drobnějšími předměty (korálky, drobné stavební prvky apod.)

 

• tužku drží správně, tj. dvěma prsty třetí podložený, s uvolněným zápěstím

 

• vede stopu tužky, tahy jsou při kreslení plynulé, (obkresluje, vybarvuje, v kresbě přibývají detaily i vyjádření pohybu)

 

• umí napodobit základní geometrické obrazce (čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník), různé tvary, (popř. písmena)

 

• rozlišuje pravou a levou stranu, pravou i levou ruku (může chybovat)

 

• řadí zpravidla prvky zleva doprava

 

• používá pravou či levou ruku při kreslení či v jiných činnostech, kde se preference ruky uplatňuje (je zpravidla zřejmé, zda je dítě pravák či levák).

 

5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy

 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 

• rozlišuje a porovnává podstatné znaky a vlastnosti předmětů (barvy, velikost, tvary, materiál, figuru a pozadí), nachází jejich společné a rozdílné znaky

 

• složí slovo z několika slyšených slabik a obrázek z několika tvarů

 

• rozlišuje zvuky (běžných předmětů a akustických situací i zvuky jednoduchých hudebních nástrojů)

 

• rozpozná rozdíly mezi hláskami (měkké a tvrdé, krátké a dlouhé)

 

• sluchově rozloží slovo na slabiky (vytleskává slabiky ve slově)

 

• najde rozdíly na dvou obrazcích, doplní detaily

 

• rozlišuje jednoduché obrazné symboly a značky i jednoduché symboly a znaky s abstraktní podobou (písmena, číslice, základní dopravní značky, piktogramy)

 

• postřehne změny ve svém okolí, na obrázku (co je nového, co chybí)

 

• reaguje správně na světelné a akustické signály.

 

6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech

 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 

• má představu o čísle (ukazuje na prstech či předmětech počet, počítá na prstech, umí počítat po jedné, chápe, že číslovka vyjadřuje počet)

 

• orientuje se v elementárních počtech (vyjmenuje číselnou řadu a spočítá počet prvků minimálně v rozsahu do pěti (deseti)

 

• porovnává počet dvou málopočetných souborů, tj. v rozsahu do pěti prvků (pozná rozdíl a určí o kolik je jeden větší či menší)

 

• rozpozná základní geometrické tvary (kruh, čtverec, trojúhelník atd.)

 

• rozlišuje a porovnává vlastnosti předmětů

 

• třídí, seskupuje a přiřazuje předměty dle daného kritéria (korálky do skupin podle barvy, tvaru, velikosti)

 

• přemýšlí, vede jednoduché úvahy, komentuje, co dělá („přemýšlí nahlas“)

 

• chápe jednoduché vztahy a souvislosti, řeší jednoduché problémy a situace, slovní příklady, úlohy, hádanky, rébusy, labyrinty

 

• rozumí časoprostorovým pojmům (např. nad, pod, dole, nahoře, uvnitř a vně, dříve, později, včera, dnes), pojmům označujícím velikost, hmotnost (např. dlouhý, krátký, malý, velký, těžký, lehký).

 

7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit

 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 

• soustředí pozornost na činnosti po určitou dobu (cca 10-15 min.)

 

• „nechá“ se získat pro záměrné učení (dokáže se soustředit i na ty činnosti, které nejsou pro něj aktuálně zajímavé)

 

• záměrně si zapamatuje, co prožilo, vidělo, slyšelo, je schopno si toto po přiměřené době vybavit a reprodukovat, částečně i zhodnotit

 

• pamatuje si říkadla, básničky, písničky

 

• přijme úkol či povinnost, zadaným činnostem se věnuje soustředěně, neodbíhá k jiným, dokáže vyvinout úsilí a dokončit je

 

• postupuje podle pokynů

 

• pracuje samostatně.

 

8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině

 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 

• uplatňuje základní společenská pravidla (zdraví, umí požádat, poděkovat, omluvit se)

 

• navazuje kontakty s dítětem i dospělými, komunikuje s nimi zpravidla bez problémů, s dětmi, ke kterým pociťuje náklonnost, se kamarádí

 

• nebojí se odloučit na určitou dobu od svých blízkých

 

• je ve hře partnerem (vyhledává partnera pro hru, v zájmu hry se domlouvá, rozděluje a mění si role)

 

• zapojí se do práce ve skupině, při společných činnostech spolupracuje, přizpůsobuje se názorům a rozhodnutí skupiny

 

• vyjednává a dohodne se, vyslovuje a obhajuje svůj názor

 

• ve skupině (v rodině) dodržuje daná a pochopená pravidla, pokud jsou dány pokyny, je srozuměno se jimi řídit

 

• k ostatním dětem se chová přátelsky, citlivě a ohleduplně (dělí se o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělí si úlohy, všímá si, co si druhý přeje)

 

• je schopno brát ohled na druhé (dokáže se dohodnout, počkat, vystřídat se, pomoci mladším).

 

9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost

 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 

• pozorně poslouchá či sleduje se zájmem literární, filmové, dramatické či hudební představení

 

• zaujme je výstava obrázků, loutek, fotografii, návštěva zoologické či botanické zahrady, statku, farmy apod.

 

• je schopno se zúčastnit dětských kulturních programů, zábavných akcí, slavností, sportovních akcí

 

• svoje zážitky komentuje, vypráví, co vidělo, slyšelo, dokáže říci, co bylo zajímavé, co jej zaujalo, co bylo správné, co ne

 

• zajímá se o knihy, zná mnoho pohádek a příběhů, má své oblíbené hrdiny

 

• zná celou řadu písní, básní a říkadel

 

• zpívá jednoduché písně, rozlišuje a dodržuje rytmus (např. vytleskat, na bubínku)

 

• vytváří, modeluje, kreslí, maluje, stříhá, lepí, vytrhává, sestavuje, vyrábí

 

• hraje tvořivé a námětové hry (např. na školu, na rodinu, na cestování, na lékaře), dokáže hrát krátkou divadelní roli.

 

10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě

 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 

• vyzná se ve svém prostředí (doma, ve škole), spolehlivě se orientuje v blízkém okolí (ví, kde bydlí, kam chodí do školky, kde jsou obchody, hřiště, kam se obrátit když je v nouzi apod.)

 

• zvládá běžné praktické činnosti a situace, s nimiž se pravidelně setkává (např. dovede vyřídit drobný vzkaz, nakoupit a zaplatit v obchodě, říci si o to, co potřebuje, ptá se na to, čemu nerozumí, umí telefonovat, dbá o pořádek a čistotu, samostatně se obslouží, zvládá drobné úklidové práce, je schopno se starat o rostliny či drobná domácí zvířata)

 

• ví, jak se má chovat (např. doma, v mateřské škole, na veřejnosti, u lékaře, v divadle, v obchodě, na chodníku, na ulici, při setkání s cizími a neznámými lidmi) a snaží se to dodržovat

 

• má poznatky ze světa přírody živé i neživé, lidí, kultury, techniky v rozsahu jeho praktických zkušeností (např. orientuje se v tělesném schématu, umí pojmenovat jeho části i některé orgány, rozlišuje pohlaví, ví, kdo jsou členové rodiny a čím se zabývají, rozlišuje různá povolání, pomůcky, nástroje, ví, k čemu jsou peníze, zná jména některých rostlin, stromů, zvířat a dalších živých tvorů, orientuje se v dopravních prostředcích, zná některé technické přístroje), rozumí běžným okolnostem, dějům, jevům, situacím, s nimiž se bezprostředně setkává (např. počasí a jeho změny, proměny ročních období, látky a jejich vlastnosti, cestování, životní prostředí a jeho ochrana, nakládání s odpady)

 

• přiměřeným způsobem se zapojí do péče o potřebné

 

• má poznatky o širším prostředí, např. o naší zemi (města, hory, řeky, jazyk, kultura), o existenci jiných zemí a národů, má nahodilé a útržkovité poznatky o rozmanitosti světa jeho řádu (o světadílech, planetě Zemi, vesmíru)

 

• chová se přiměřeně a bezpečně ve školním i domácím prostředí i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře), uvědomuje si možná nebezpečí (odhadne nebezpečnou situaci, je opatrné, neriskuje), zná a zpravidla dodržuje základní pravidla chování na ulici (dává pozor při přecházení, rozumí světelné signalizaci)

 

• zná faktory poškozující zdraví (kouření)

 

• uvědomuje si rizikové a nevhodné projevy chování, např. šikana, násilí.