Přihláška ke stravování zde.

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka

 Brno, Botanická 70, příspěvková organizace

 

 

 

VNITŘN Í SMĚRNICE č. 20

 

 

Školní jídelny

Č.j: SG/692/2019

Účinnost od 1.9.2019

Pedagogická rada projednala dne:

Tato směrnice nahrazuje směrnici ze dne 4. 1. 2016

30. 8. 2019

 

Vypracoval:

Mgr. Radek Klimeš, ředitel školy

Schválil:

Mgr. Radek Klimeš, ředitel školy

 

 

 

1/ Zásady provozu

 Tato směrnice je vydávána v souladu s § 30 zákona č 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, za účelem zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a studentů při školním stravování. Provoz ŠJ se řídí Nařízením evropského parlamentu a rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin, vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími vyhláškami k zákonu č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.

 

2/ Provoz školní jídelny

 Provozní doba ŠJ je od 11.00 hod. – do 13.45 hod.

 Výdej snídaní: od 6.30 hod. – do 10.00 hod.

 Výdej obědů: od 11.00 hod. – do13.45 hod

 Výdej večeří: od 18.00 hod. – do 19.00 hod.

 Výdej přesnídávek, svačin a druhých večeří zajišťuje Domov mládeže při Sportovním gymnáziu Ludvíka Daňka.

 

3/ Výše stravného

 Žáci 7-10 let 24,- Kč

 

Žáci 11 – 14 let

 Snídaně 21,- Kč

 Přesnídávka 11,- Kč

 Oběd 27,- Kč

 Svačina 9,- Kč

 Večeře 24,- Kč

 

Žáci 15 a více let

Snídaně 21,- Kč

Přesnídávka 11,- Kč

Oběd 28,- Kč

Svačina 9,- Kč

Večeře 26,- Kč

2. večeře 13,- Kč

 

Dospělí 28,- Kč

 

Příslušná cena stravy pro žáka je dána dosaženým věkem v období od 1. září do 31. srpna.

 

4/ Placení stravného

 Stravné se platí v hotovosti u vedoucí školní jídelny, a to vždy poslední dva dny v měsíci a první den následujícího měsíce

 od 7.30 hod. – do 10.45 hod.

 a od 11.15 hod. – do 13.30 hod.

 následně každý den v době od 8.40 hod. – do 9.00 hod.

 11.50 hod. – do 12.10 hod.

 12.45 hod. – do 13.15 hod.

 

Stravné lze uhradit též trvalým příkazem na účet Sportovního gymnázia č.ú. 99237621/0100, v.s.: datum narození strávníka, a to vždy do 20. dne předchozího měsíce. Vyúčtování přeplatků stravného proběhne zpět na účet strávníka po uplynutí daného školního roku.

 

5/ Přihlášení ke stravování

 Každý nový strávník vyplní přihlášku ke stravování u vedoucí školní jídelny a zakoupí čip v hodnotě 115,- Kč. Bez platného čipu a zaplacených obědů je vstup do jídelny zakázán.

 Při ztrátě čipu je třeba zakoupit nový.

 Po ukončení stravování ve školní jídelně se čip vrací, maximálně však do 3 měsíců od ukončení stravování, strávníkům bude vrácena záloha za čip v hodnotě 115,- Kč.

 

6/ Odhlášení a přihlášení stravy

Přihlašování a odhlašování stravy probíhá den před zrušením nebo přihlášením, a to do 11.00 hod.

První den nemoci žáka je možné odebrat jídlo do jídlonosiče ( od 11.00 – 11.30 hod.), následující dny je třeba obědy odhlásit.

ŠJ zodpovídá za stravu do jídlonosičů pouze v době výdeje. Za neodebranou nebo zavčas neodhlášenou stravu se jakákoliv náhrada neposkytuje.

 

Pro doplňkové stravování je v prostorách školy umístěn automat, za jehož provoz školní jídelna neodpovídá.

 

Školní jídelna neposkytuje dietní stravování.

 

Finanční bilance na konci každého měsíce bude v hodnotě jedné výdejky.

 

V Brně dne: 20. 8. 2019

 

Mgr. Radek Klimeš

ředitel školy

 

 

 

Informace pro rodiče zde.

Označení alergenu zde.

 

 

Přejeme Vám dobrou chuť.

Jídla připravil kolektiv školní jídelny.

Změna jídelníčku vyhrazena.

Moučníky a ovoce dle možností.